Author detail

Amelia Smillie

Amelia Smillie

Amelia Smillie is a paralegal at Beatty Legal.